شیمانا::آموزش و آزمون آنلاین
به شیمانا خوش آمدید! امروز شنبه 09/03/94 ساعت 18:41

یک تست یک نکته ---> حساب دیفرانسیل و انتگرال (حدگیری و صور مبهم) :: پیش دانشگاهی دبیرستان ریاضی فیزیک
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث حساب دیفرانسیل و انتگرال (حدگیری و صور مبهم) :: پیش دانشگاهی دبیرستان ریاضی فیزیک می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> روان شناسی(رشد روانی اجتماعی) :: سوم دبیرستان علوم انسانی
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث روان شناسی(رشد روانی اجتماعی) :: سوم دبیرستان علوم انسانی می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> ریاضیات 1(تجزیه) :: اول دبیرستان مشترک
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث ریاضیات 1(تجزیه) :: اول دبیرستان مشترک می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> ریاضی(خلاق باش) :: سوم دبستان عادی
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث ریاضی(خلاق باش) :: سوم دبستان عادی می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> زبان و ادبیّات فارسی(تاریخ ادبیات) :: پیش دانشگاهی دبیرستان عمومی
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث زبان و ادبیّات فارسی(تاریخ ادبیات) :: پیش دانشگاهی دبیرستان عمومی می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> شیمی(محاسبه Hp - محلول اسید و بازها) :: پیش دانشگاهی دبیرستان عمومی
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث شیمی(محاسبه Hp - محلول اسید و بازها) :: پیش دانشگاهی دبیرستان عمومی می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> شیمی(سرگذشت اسیدها و بازها - مدل آر) :: پیش دانشگاهی دبیرستان عمومی
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث شیمی(سرگذشت اسیدها و بازها - مدل آر) :: پیش دانشگاهی دبیرستان عمومی می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> انگلیسی 1(اسم) :: اول دبیرستان مشترک
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث انگلیسی 1(اسم) :: اول دبیرستان مشترک می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> جبرواحتمال(قوانین احتمال) :: سوم دبیرستان ریاضی فیزیک
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث جبرواحتمال(قوانین احتمال) :: سوم دبیرستان ریاضی فیزیک می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> تعلیمات اجتماعی(درس13: غزنویان، سلجوقیان و خوا) :: هشتم متوسطه اول عادی
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث تعلیمات اجتماعی(درس13: غزنویان، سلجوقیان و خوا) :: هشتم متوسطه اول عادی می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> مدنی(درس پنجم زندگی روستایی) :: چهارم دبستان عادی
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث مدنی(درس پنجم زندگی روستایی) :: چهارم دبستان عادی می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> حسابان(نامعادلات و تعیین علامت) :: سوم دبیرستان ریاضی فیزیک
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث حسابان(نامعادلات و تعیین علامت) :: سوم دبیرستان ریاضی فیزیک می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> رسم فنی تخصصی(تعریف زبری سطح zR) :: سوم هنرستان ساخت و تولید
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث رسم فنی تخصصی(تعریف زبری سطح zR) :: سوم هنرستان ساخت و تولید می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> ریاضی پایه(کاربردهای لگاریتم) :: پیش دانشگاهی دبیرستان علوم انسانی
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث ریاضی پایه(کاربردهای لگاریتم) :: پیش دانشگاهی دبیرستان علوم انسانی می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> زبان و ادبیّات فارسی(آرایه های ادبی) :: پیش دانشگاهی دبیرستان عمومی
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث زبان و ادبیّات فارسی(آرایه های ادبی) :: پیش دانشگاهی دبیرستان عمومی می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> حسابان(معادلات مثلثاتی) :: سوم دبیرستان ریاضی فیزیک
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث حسابان(معادلات مثلثاتی) :: سوم دبیرستان ریاضی فیزیک می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> هندسه (2)(تعداد اقطار چند ضلعی) :: سوم دبیرستان ریاضی فیزیک
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث هندسه (2)(تعداد اقطار چند ضلعی) :: سوم دبیرستان ریاضی فیزیک می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> زیست شناسی و آزمایشگاه (1)(ساختار ساقه و ریشه) :: دوم دبیرستان علوم تجربی
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث زیست شناسی و آزمایشگاه (1)(ساختار ساقه و ریشه) :: دوم دبیرستان علوم تجربی می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> ادبیات فارسی(مشخصات اوزان دوری) :: پیش دانشگاهی دبیرستان علوم انسانی
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث ادبیات فارسی(مشخصات اوزان دوری) :: پیش دانشگاهی دبیرستان علوم انسانی می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> روان شناسی(انواع حافظه) :: سوم دبیرستان علوم انسانی
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث روان شناسی(انواع حافظه) :: سوم دبیرستان علوم انسانی می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> مطالعات اجتماعی (درس 19: آریایی ها و تشکیل حکوم) :: هفتم متوسطه اول عادی
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث مطالعات اجتماعی (درس 19: آریایی ها و تشکیل حکوم) :: هفتم متوسطه اول عادی می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> شیمی (2)وآزمایشگاه(قطه ذوب و جوش - خواص فلزی و نا) :: دوم دبیرستان عمومی
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث شیمی (2)وآزمایشگاه(قطه ذوب و جوش - خواص فلزی و نا) :: دوم دبیرستان عمومی می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> فارسی(مسند) :: هفتم متوسطه اول عادی
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث فارسی(مسند) :: هفتم متوسطه اول عادی می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> جبرواحتمال(قوانین مجموعه ها) :: سوم دبیرستان ریاضی فیزیک
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث جبرواحتمال(قوانین مجموعه ها) :: سوم دبیرستان ریاضی فیزیک می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.
یک تست یک نکته ---> فلسفه(تالیفات و شاگردان ابن سینا) :: پیش دانشگاهی دبیرستان علوم انسانی
تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا و مربوط به مبحث فلسفه(تالیفات و شاگردان ابن سینا) :: پیش دانشگاهی دبیرستان علوم انسانی می باشد. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.

کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 18148 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم انساني
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 18148 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم انساني. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 19805 منطقه 3 گروه آزمايشي علوم تجربي
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 19805 منطقه 3 گروه آزمايشي علوم تجربي. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 6986 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم تجربي
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 6986 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم تجربي. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 8218 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 8218 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 3923 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم انساني
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 3923 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم انساني. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 14293 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 14293 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 3381 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 3381 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 18359 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 18359 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 1684 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم انساني
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 1684 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم انساني. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 8755 منطقه 2 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 8755 منطقه 2 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 8207 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم انساني
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 8207 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم انساني. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 10299 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 10299 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 12727 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 12727 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 5810 منطقه 1 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 5810 منطقه 1 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 5876 منطقه 3 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 5876 منطقه 3 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 4134 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم انساني
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 4134 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم انساني. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 7817 منطقه 1 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 7817 منطقه 1 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 2619 منطقه 3 گروه آزمايشي هنر
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 2619 منطقه 3 گروه آزمايشي هنر. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 10731 منطقه 2 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 10731 منطقه 2 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 3298 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 3298 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 1425 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم تجربي
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 1425 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم تجربي. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 6007 منطقه 1 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 6007 منطقه 1 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 16840 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم تجربي
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 16840 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم تجربي. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 2736 منطقه 1 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 2736 منطقه 1 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 16504 منطقه 1 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
این کارنامه ی واقعی یکی از داوطلبان کنکور و مربوط است به: کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 16504 منطقه 1 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي. جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است

انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 3663 سهمیه منطقه 3
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : دختر،استان اصفهان،شهر تیران،رتبه کشوری 28690،درصد دروس : 37.4,37.4,16,14.7,7.3,14.1,22|رشته قبولی : مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه شهركرد-روزانه
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 6815 سهمیه منطقه 1
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : دختر،استان تهران،شهر تهران،رتبه کشوری 13610،درصد دروس : 41.4,30.7,54.7,48,38.8,37.1,4.8|رشته قبولی : اماروكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 10762 سهمیه منطقه 2
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : پسر،استان مازندران،شهر نور،رتبه کشوری 27422،درصد دروس : 21.4,12,60,22.7,5.5,21.5,18.1|رشته قبولی : مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 12830 سهمیه منطقه 2
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : دختر،استان تهران،شهر ،رتبه کشوری 32280،درصد دروس : 34.7,36,30.7,40,11,14.1,2.9|رشته قبولی : معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج-غيرانتفاعي
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 20339 سهمیه منطقه 2
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : دختر،استان خوزستان،شهر بهبهان،رتبه کشوری 49687،درصد دروس : 49.4,18.7,46.7,12,3.1,10.4,10.5|رشته قبولی : مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لار-شبانه
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 1264 سهمیه منطقه 2
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : دختر،استان البرز،شهر كرج،رتبه کشوری 2652،درصد دروس : 61.4,81.4,65.4,78.7,0,45.6,51.4,81.2,44.8|رشته قبولی : پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 20731 سهمیه منطقه 3
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : دختر،استان خراسان جنوبی،شهر نهبندان،رتبه کشوری 103237،درصد دروس : 1.4,26.7,-4,5.4,3.7,-0.7,5.8|رشته قبولی : مديريت بازرگاني -دانشگاه پيام نوراستان خراسان جنوبي -واحدنهبندان-پيام نور
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 2205 سهمیه منطقه 1
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : پسر،استان اصفهان،شهر اصفهان،رتبه کشوری 6724،درصد دروس : 40,25.4,45.4,32,0,41.2,58,70,46.7|رشته قبولی : پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم انساني :: رتبه 14499 سهمیه منطقه 3
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : پسر،استان لرستان،شهر كونانی،رتبه کشوری 41155،درصد دروس : 12,0,28,0,0,48.9,4.5,0,42.3,45,8,46.7|رشته قبولی : علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خوي
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 63310 سهمیه منطقه 2
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : دختر،استان تهران،شهر تهران،رتبه کشوری 143845،درصد دروس : 24,4,17.4,84,0,10,8,-4.4,6.7|رشته قبولی : روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم انساني :: رتبه 625 سهمیه منطقه 1
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : دختر،استان خراسان رضوی،شهر مشهد،رتبه کشوری 1270،درصد دروس : 46.7,70.7,36,4,38.4,93.4,25.6,28.4,0,80,30.7,63.4|رشته قبولی : روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 17848 سهمیه منطقه 1
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : پسر،استان اصفهان،شهر اصفهان،رتبه کشوری 42231،درصد دروس : 36,24,37.4,29.4,2.5,31.2,3.9|رشته قبولی : مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 3954 سهمیه منطقه 2
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : دختر،استان قم،شهر قم،رتبه کشوری 10682،درصد دروس : 53.4,60,48,42.7,10.4,46,24.8|رشته قبولی : مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 13849 سهمیه منطقه 3
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : دختر،استان لرستان،شهر ازنا،رتبه کشوری 54819،درصد دروس : 32,20,50.7,14.7,2.7,3.4,18,7.8,26.7|رشته قبولی : كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 101824 سهمیه منطقه 2
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : دختر،استان البرز،شهر فردیس،رتبه کشوری 238438،درصد دروس : 16,1.4,8,1.4,-2.6,3.4,2.7,-1.1,4.8|رشته قبولی : علوم ورزشي -دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهريار-پيام نور
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 2083 سهمیه منطقه 1
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : دختر،استان اصفهان،شهر اصفهان،رتبه کشوری 3761،درصد دروس : 44,62.7,61.4,21.4,34.6,43.8,36.2|رشته قبولی : مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 7845 سهمیه منطقه 3
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : پسر،استان همدان،شهر كبودرآهنگ،رتبه کشوری 49717،درصد دروس : 44,9.4,30.7,9.4,5.5,8.9,6.7|رشته قبولی : مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 6694 سهمیه منطقه 1
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : دختر،استان خراسان رضوی،شهر مشهد،رتبه کشوری 23296،درصد دروس : 53.4,34.7,42.7,5.4,0,30,26,31.2,26.7|رشته قبولی : علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 13355 سهمیه منطقه 1
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : پسر،استان اصفهان،شهر اصفهان،رتبه کشوری 29495،درصد دروس : 16,30.7,40,0,12.8,41.5,1|رشته قبولی : مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-شبانه
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 140294 سهمیه منطقه 2
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : دختر،استان خوزستان،شهر اهواز،رتبه کشوری 335390،درصد دروس : 25.4,14.7,26.7,14.7,-1.3,-1.1,-9.3,5.6,4.8|رشته قبولی : مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مركزرامهرمز-پيام نور
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 1468 سهمیه منطقه 2
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : پسر،استان فارس،شهر جهرم،رتبه کشوری 4213،درصد دروس : 52,62.7,66.7,48,23.1,45.2,31.5|رشته قبولی : مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 33388 سهمیه منطقه 1
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : پسر،استان فارس،شهر شيراز،رتبه کشوری 92908،درصد دروس : 22.7,8,8,33.4,4.3,0,-1.9|رشته قبولی : مهندسي مكانيك -دانشگاه پيام نوراستان فارس -مركزشيراز-پيام نور
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 909 سهمیه منطقه 2
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : دختر،استان خوزستان،شهر اهواز،رتبه کشوری 2615،درصد دروس : 48,64,56,76,29.1,35.6,51.5|رشته قبولی : مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 3913 سهمیه منطقه 1
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : دختر،استان تهران،شهر تهران،رتبه کشوری 12746،درصد دروس : 58.7,61.4,32,16,0,17.8,38.7,56.7,44.8|رشته قبولی : دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 25091 سهمیه منطقه 1
مشخصات داوطلب کنکور سراسری : پسر،استان تهران،شهر تهران،رتبه کشوری 64616،درصد دروس : -2.6,8,21.4,64,4.9,4.5,1|رشته قبولی : مهندسي كامپيوتر-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران شمال-پيام نور

امسال از افزایش ۲۰ درصدی شهریه مدارس خبری نیست؛ حداکثر ۱۷ درصد
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال از افزایش۲۰ درصدی شهریه مدارس غیر دولتی خبری نیست و شهریه مدارس غیردولتی از ۲.۵ تا ۱۷.۵ درصد افزایش می‌یابد.
اعضای تیم‌ المپیادهای دانش‌آموزی کشور معرفی شدند
اعضای تیم دانش‌آموزی کشور برای حضور در المپیادهای علمی کامپیوتر، شیمی و فیزیک انتخاب شدند.
کتاب‌های درسی از تولید تا توزیع؛ زیر ذره‌بین خبرنگاران
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت:‌ برای نخستین بار چاپخانه کتاب‌های درسی میزبان خبرنگاران است تا به عنوان نمایندگان فکری خانواده‌ها از زوایای مختلف چاپ و توزیع کتب درسی بازدید کنند.
فعالیت ۲۷۰ سرباز معلم در مدارس استان تهران از مهر ۹۴
مدیرکل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران با اشاره به پرداخت ۱۰۰ هزار ساعت حق التدریس به نیروهای موظف برای جبران کمبود معلم گفت:‌۲۷۰ سرباز معلم از ابتدای مهر ماه در مدارسی که با کمبود نیرو مواجه هستند، فعالیت خواهند کرد.
مهم‌ترین عامل پرخاشگری ناکامی است
اگر فرد در رسیدن به اهداف خود با شکست مواجه شود دچار ناکامی می‌شود و در نتیجه احتمال پاسخ پرخاشگرانه در او افزایش می‌یابد.
برای فرار از گرما طالبی بخورید!
طالبی یک میوه ی تابستانی و خوشمزه ای است که اکثریت افراد طرفدار آن هستند.
برخورد قضائی با مراکز صدور دیپلم فوری
مدیر آموزش از راه دور آموزش و پرورش گفت: برخی از مراکز مهارتی برای جذب مشتری از تبلیغاتی مانند دیپلم فوری استفاده می کنند که از طریق دستگاه قضائی با این مراکز برخورد کردیم.
10 خرداد پایان مهلت ثبت نام در آزمون کاردانی به کارشناسی
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ثبت نام برای شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی سال 94 از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور که از روز یکشنبه 3 خرداد ماه آغاز و در روز یکشنبه 10 خرداد پایان می‌پذیرد.
جوانترین و پیرترین داوطلب کنکور ارشد آزاد
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی جوان ترین داوطلب را فردی 17 ساله از شهر تبریز و متقاضی رشته تربیت بدنی و مسن ترین داوطلب را فردی 80 ساله از همدان و متقاضی رشته روانشناسی معرفی کرد.
انتخاب دانشجویان نمونه تا پایان خرداد ماه
معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: فرایند انتخاب دانشجویان نمونه تا پایان خرداد ماه با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود.
تسهیلات ویژه‌ برای نخبگان ایرانی که به کشور بازگردند :: حمایت از نخبگان داخلی با ایجاد مراکز کارآفرینی
رییس صندوق نوآوری وشکوفایی گفت : تسهیلات ویژه ای برای دانشجویان ونخبگان ایرانی در صورت بازگشت به کشور در نظر گرفته شده است
پاسخ به انتقاد از ادغام کنکور سراسری و آزاد
سخنگوی سازمان سنجش در واکنش به انتقادات مطرح شده نسبت به ادغام آزمون کارشناسی آزاد و دولتی گفت: ادغام ۲ آزمون سراسری و آزاد علاوه بر کاهش هزینه‌ها در برگزاری آزمون باعث ارتقای کیفیت آزمون برگزاری می‌شود.
تمرکز در ایام امتحانات
کارشناس آموزش و پرورش گفت: برخی دانش‌آموزان از روش‌های مطالعه مفید در ایام امتحانات آگاهی ندارند. مطالعه با صدای بلند همراه با قدم زدن،‌استفاده از تلفن همراه و نرم افزارهای آن در هنگام مطالعه مانع تمرکز می‌شود.
آغاز ثبت‌نام از متقاضیان ورود به رشته علوم انسانی مدارس استعدادهای درخشان
معاون مرکز استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان گفت:‌ ثبت‌نام از دانش‌آموزان متقاضی برای شرکت در آزمون ورودی به رشته ادبیات و علوم انسانی دبیرستان‌های استعدادهای درخشان از امروز آغاز شده است.
تدوین دو سند جامعه تربیت و هدایت تحصیلی مطابق با سند تحول بنیادین
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از تدوین دو سند جامع تربیت و هدایت تحصیلی براساس سند تحول بنیادین خبر داد.
سه تمرینی که می‌توان در مدت 5 دقیقه قبل از کار روزانه انجام داد
کشش عضلات و از بین بردن وزن اضافه بدن از راه‌های مهم در جهت افزایش انرژی در هنگام صبح است.
مصرف دارو در اکثر مواقع در توقف تشنج موثر است
در حال حاضر خط اول درمان استاندارد برای Ese استفاده از داروهایی مانند بنزودیازپین است.
کاردانی‌ها در 25 رشته با آزمون و 46 رشته بدون آزمون پذیرش می‌شوند
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: جزئیات ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1394 اعلام شد و 25 رشته با آزمون و 46 رشته برای پذیرش بدون آزمون (براساس سوابق تحصیلی) در دسترس داوطلبان قرار گرفت.
اعلام زمان انتشار کلید اولیه سوالات آزمون ارشد گروه علوم پزشکی
پور کاظمی از اعلام کلید اولیه سوالات آزمون ارشد علوم پزشکی از 10 تا 13 خرداد روی سایت سنجش آموزش پزشکی خبر داد.
ثبت نام آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال آغاز شد
معاون سنجش و پذیرش گفت: ثبت نام آزمون آیلتس در دو ماژول آکادمیک و جنرال از امروز یکشنبه ۳ خرداد ماه آغاز شد.
پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان از میان معلمان
دانشگاه فرهنگیان، طی اطلاعیه ای اعلام کرد که از میان فرهنگیان رسمی و پیمانی برای دوره کارشناسی ارشد این دانشگاه، دانشجو می‌پذیرد.
جزوات کمک آموزشی مبنای تهیه سئوالات امتحانی نیست
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آغاز امتحانات نهایی دانش‌آموزان از فردا گفت: دانش‌آموزان به جای مطالعه جزوات و کتاب‌های کمک آموزشی صرفاً بر روی کتب درسی تمرکز کنند. جزوات کمک آموزشی مبنای تهیه سئوالات امتحانی نیست.
مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ فردا پایان می یابد
مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۴ فردا یکشنبه سوم خردادماه پایان می یابد.
ارائه تبلت به دانش‌آموزان بخشی از فرآیند هوشمندسازی مدارس است
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به تحصیل ۸۰ هزار دانش آموز در شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش گفت: در اجرای طرح هوشمندسازی مدارس، دانش آموزان به تبلت مجهز و شبکه کلاس‌های درس هم به سیستم اینترانت متصل می‌شوند.
دعوت از معلمان و دانش‌آموزان برای تولید محتوای الکترونیک
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت:‌آموزش‌ فناوری‌های نوین و مهارت‌های هفت‌گانه کامپیوتر را از طریق درس کاروفناوری آموزش‌ می‌دهیم و از معلمان و دانش‌آموزان برای تولید محتوای الکترونیک دعوت کرده‌ایم.

کتاب های انتشارات شبقره

امسال از افزایش ۲۰ درصدی شهریه مدارس خبری نیست؛ حداکثر ۱۷ درصد
اعضای تیم‌ المپیادهای دانش‌آموزی کشور معرفی شدند
کتاب‌های درسی از تولید تا توزیع؛ زیر ذره‌بین خبرنگاران
فعالیت ۲۷۰ سرباز معلم در مدارس استان تهران از مهر ۹۴
برای فرار از گرما طالبی بخورید!
مهم‌ترین عامل پرخاشگری ناکامی است
برخورد قضائی با مراکز صدور دیپلم فوری
10 خرداد پایان مهلت ثبت نام در آزمون کاردانی به کارشناسی
جوانترین و پیرترین داوطلب کنکور ارشد آزاد
انتخاب دانشجویان نمونه تا پایان خرداد ماه
تسهیلات ویژه‌ برای نخبگان ایرانی که به کشور بازگردند :: حمایت از نخبگان داخلی با ایجاد مراکز کارآفرینی
پاسخ به انتقاد از ادغام کنکور سراسری و آزاد
تمرکز در ایام امتحانات
آغاز ثبت‌نام از متقاضیان ورود به رشته علوم انسانی مدارس استعدادهای درخشان
تدوین دو سند جامعه تربیت و هدایت تحصیلی مطابق با سند تحول بنیادین
سه تمرینی که می‌توان در مدت 5 دقیقه قبل از کار روزانه انجام داد
مصرف دارو در اکثر مواقع در توقف تشنج موثر است
کاردانی‌ها در 25 رشته با آزمون و 46 رشته بدون آزمون پذیرش می‌شوند
اعلام زمان انتشار کلید اولیه سوالات آزمون ارشد گروه علوم پزشکی
ثبت نام آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال آغاز شد
اردیبهشت و تعطیلی زودهنگام دبستان‌ها؛ ۱۲ خرداد پایان سال تحصیلی دبستانی‌ها
بیماری قارچ‌ پوستی در فصل گرم سال تشدید می‌شود
ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی از 3 خرداد ماه :: برگزاری آزمون از 16 مرداد
پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان از میان معلمان
جزوات کمک آموزشی مبنای تهیه سئوالات امتحانی نیست
مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ فردا پایان می یابد
ارائه تبلت به دانش‌آموزان بخشی از فرآیند هوشمندسازی مدارس است
دعوت از معلمان و دانش‌آموزان برای تولید محتوای الکترونیک
ضوابط ثبت‌نام کلاس‌اولی‌ها و سایر دانش‌آموزان اعلام شد
امروز؛ آغاز توزیع کارت شرکت در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور
مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۴ پنجشنبه پایان می‌یابد
دریافت کارت آزمون مدارس نمونه دولتی؛ اول خرداد زمان برگزاری آزمون
آغاز ثبت نام اینترنتی در مدارس شاهد از اول خرداد
ساماندهی حساب مدارس با هدف ممنوعیت دریافت وجه نقد از والدین
آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی اول خرداد برگزار می شود
ستاری: ۳۰۰ شرکت در نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی تسهیلات دریافت کردند
مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون ارشد امروز آغاز می‌شود+نحوه انتخاب رشته
توصیه‌های مهم کنکوری از زبان کارشناسان
درخشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در یک رتبه بندی جهانی
آغاز ثبت نام عتبات دانشگاهیان از اواخر خرداد ماه
نتایج اولیه کارشناسی ارشد ناپیوسته فردا اعلام می‌شود
ثبت‌نام نقل و انتقال در دانشگاه آزاد خرداد آغاز می‌شود
ثبت نام آزمون دوره کاردانی فنی و حرفه‌ای 23 اردیبهشت ماه پایان می‌پذیرد
وزیر علوم در گذشت دکتر صادق آئینه وند را تسلیت گفت
27 اردبیهشت، آغاز مرحله اول مصاحبه دکتری علامه
بهبود عملکرد باتری‌های یون لیتیوم با نانوساختارهای جدید در دانشگاه امیرکبیر محقق شد
برگزاری پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو در ۲۳ استان
برگزاری اولین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی در سطح کشور
یارانه دانشجویی باید به تسهیلات تبدیل شود :: بازگشت تسهیلات بعد از فارغ‌التحصیلی
کسب مدال بین المللی یونسکو توسط یک زن دانشمند ایرانی

کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 19805 منطقه 3 گروه آزمايشي علوم تجربي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 6986 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم تجربي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 18148 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم انساني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 3381 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 18359 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 8755 منطقه 2 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 1684 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم انساني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 14293 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 3923 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم انساني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 8218 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 10731 منطقه 2 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 2619 منطقه 3 گروه آزمايشي هنر
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 7817 منطقه 1 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 4134 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم انساني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 5876 منطقه 3 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 5810 منطقه 1 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 12727 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 10299 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 8207 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم انساني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 3298 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 9794 منطقه 3 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 6756 منطقه 2 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 5016 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 6118 منطقه 2 گروه آزمايشي هنر
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 16504 منطقه 1 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 2736 منطقه 1 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 16840 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم تجربي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 6007 منطقه 1 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 1425 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم تجربي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 12392 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم تجربي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 15928 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 5429 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم تجربي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 13526 منطقه 3 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 15057 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم انساني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 11143 منطقه 3 گروه آزمايشي علوم انساني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 5229 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم انساني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 18741 منطقه 2 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 6405 منطقه 3 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 17950 منطقه 2 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 5422 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 1701 منطقه 3 گروه آزمايشي علوم تجربي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 9544 منطقه 3 گروه آزمايشي هنر
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 13923 منطقه 1 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 1101 منطقه 3 گروه آزمايشي علوم تجربي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 7150 منطقه 1 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 9016 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم انساني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 6562 منطقه 1 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 6643 منطقه 1 گروه آزمايشي علوم انساني
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 4855 منطقه 3 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 4304 منطقه 2 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي

یک تست یک نکته ---> جبرواحتمال(قوانین احتمال) :: سوم دبیرستان ریاضی فیزیک
یک تست یک نکته ---> تعلیمات اجتماعی(درس13: غزنویان، سلجوقیان و خوا) :: هشتم متوسطه اول عادی
یک تست یک نکته ---> حساب دیفرانسیل و انتگرال (حدگیری و صور مبهم) :: پیش دانشگاهی دبیرستان ریاضی فیزیک
یک تست یک نکته ---> انگلیسی 1(اسم) :: اول دبیرستان مشترک
یک تست یک نکته ---> شیمی(سرگذشت اسیدها و بازها - مدل آر) :: پیش دانشگاهی دبیرستان عمومی
یک تست یک نکته ---> شیمی(محاسبه Hp - محلول اسید و بازها) :: پیش دانشگاهی دبیرستان عمومی
یک تست یک نکته ---> زبان و ادبیّات فارسی(تاریخ ادبیات) :: پیش دانشگاهی دبیرستان عمومی
یک تست یک نکته ---> ریاضی(خلاق باش) :: سوم دبستان عادی
یک تست یک نکته ---> ریاضیات 1(تجزیه) :: اول دبیرستان مشترک
یک تست یک نکته ---> روان شناسی(رشد روانی اجتماعی) :: سوم دبیرستان علوم انسانی
یک تست یک نکته ---> ریاضی پایه(کاربردهای لگاریتم) :: پیش دانشگاهی دبیرستان علوم انسانی
یک تست یک نکته ---> رسم فنی تخصصی(تعریف زبری سطح zR) :: سوم هنرستان ساخت و تولید
یک تست یک نکته ---> حسابان(نامعادلات و تعیین علامت) :: سوم دبیرستان ریاضی فیزیک
یک تست یک نکته ---> مدنی(درس پنجم زندگی روستایی) :: چهارم دبستان عادی
یک تست یک نکته ---> روان شناسی(انواع حافظه) :: سوم دبیرستان علوم انسانی
یک تست یک نکته ---> ادبیات فارسی(مشخصات اوزان دوری) :: پیش دانشگاهی دبیرستان علوم انسانی
یک تست یک نکته ---> زیست شناسی و آزمایشگاه (1)(ساختار ساقه و ریشه) :: دوم دبیرستان علوم تجربی
یک تست یک نکته ---> حسابان(معادلات مثلثاتی) :: سوم دبیرستان ریاضی فیزیک
یک تست یک نکته ---> زبان و ادبیّات فارسی(آرایه های ادبی) :: پیش دانشگاهی دبیرستان عمومی
یک تست یک نکته ---> هندسه (2)(تعداد اقطار چند ضلعی) :: سوم دبیرستان ریاضی فیزیک
یک تست یک نکته ---> شیمی (2)وآزمایشگاه(قطه ذوب و جوش - خواص فلزی و نا) :: دوم دبیرستان عمومی
یک تست یک نکته ---> مدنی(درس هشتم ملت اسلامی) :: چهارم دبستان عادی
یک تست یک نکته ---> ریاضی پایه(ضرایب بسط دوجمله ای نیوتن و فا) :: پیش دانشگاهی دبیرستان علوم انسانی
یک تست یک نکته ---> زیست شناسی1و2(گونه زایی هم میهنی) :: پیش دانشگاهی دبیرستان علوم تجربی
یک تست یک نکته ---> ادبیات فارسی 1(مهوم) :: اول دبیرستان مشترک
یک تست یک نکته ---> ریاضیات 2(عملیات روی توابع و ترکیب توابع) :: دوم دبیرستان عمومی
یک تست یک نکته ---> فلسفه(تالیفات و شاگردان ابن سینا) :: پیش دانشگاهی دبیرستان علوم انسانی
یک تست یک نکته ---> جبرواحتمال(قوانین مجموعه ها) :: سوم دبیرستان ریاضی فیزیک
یک تست یک نکته ---> فارسی(مسند) :: هفتم متوسطه اول عادی
یک تست یک نکته ---> مطالعات اجتماعی (درس 19: آریایی ها و تشکیل حکوم) :: هفتم متوسطه اول عادی
یک تست یک نکته ---> ریاضیات( 3)(مشتق چپ و مشتق راست) :: سوم دبیرستان علوم تجربی
یک تست یک نکته ---> فنّاوری ساختمان های فلزی(اتصالات ساده تیر به ستون و شاه) :: سوم هنرستان ساختمان
یک تست یک نکته ---> مدارهاى الکتریکى(فرکانس رزنانس) :: سوم هنرستان برق مشترک
یک تست یک نکته ---> اجزاء ماشین(موارد استاده وسایل آب بندی) :: سوم هنرستان مشترک
یک تست یک نکته ---> علوم تجربی(سایه چگونه تشکیل می شود) :: هشتم متوسطه اول عادی
یک تست یک نکته ---> زیست شناسی و آزمایشگاه (1)(بافت هادی (چوبی و آبکشی)) :: دوم دبیرستان علوم تجربی
یک تست یک نکته ---> طراحی 2(طراحی از معماری جدید) :: سوم هنرستان مشترک
یک تست یک نکته ---> فیزیک 3 و آزمایشگاه(مدارهای مقاومتی و قوانین کیرشه) :: سوم دبیرستان عمومی
یک تست یک نکته ---> تاریخ شناسی(نقاشی، قدیمی ترین هنر انسانی) :: پیش دانشگاهی دبیرستان علوم انسانی
یک تست یک نکته ---> فلسفه(علت صوری) :: سوم دبیرستان علوم انسانی
یک تست یک نکته ---> شیمی(کاربرد پتانسیل کاهشی استاندارد) :: پیش دانشگاهی دبیرستان عمومی
یک تست یک نکته ---> اقتصاد(تولید کنندگان) :: دوم دبیرستان علوم انسانی
یک تست یک نکته ---> حسابان(تابع وارون توابع مثلثاتی) :: سوم دبیرستان ریاضی فیزیک
یک تست یک نکته ---> الکترونیک عمومی 1(مقاومت استاتیکی و دینامیکی) :: دوم هنرستان مشترک
یک تست یک نکته ---> تاریخ ادبیات ایران و جهان (2)(ادیب الممالک فراهانی) :: سوم دبیرستان علوم انسانی
یک تست یک نکته ---> فارسی بخوانیم (لغت) :: پنجم دبستان عادی
یک تست یک نکته ---> آموزش قرآن(درس 3: روخوانی صفحه ی 515 قرآن) :: ششم دبستان عادی
یک تست یک نکته ---> حسابان(اتحادها و فرمول های مثلثاتی) :: سوم دبیرستان ریاضی فیزیک
یک تست یک نکته ---> مبانی طراحی معماری(شناخت عرصه های مختلف در خانه ی) :: سوم هنرستان نقشه کشی معماری
یک تست یک نکته ---> فیزیک 3 و آزمایشگاه(قانون کولن) :: سوم دبیرستان عمومی

انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 2205 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 6815 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 10762 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 12830 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 20339 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 1264 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 20731 سهمیه منطقه 3
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 3663 سهمیه منطقه 3
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم انساني :: رتبه 14499 سهمیه منطقه 3
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 63310 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 140294 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 6694 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 7845 سهمیه منطقه 3
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 2083 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 101824 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 13849 سهمیه منطقه 3
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 3954 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 17848 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم انساني :: رتبه 625 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 13355 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 4262 سهمیه منطقه 3
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 37946 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 148700 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 36702 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 29045 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 25091 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 3913 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 909 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 33388 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 1468 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم انساني :: رتبه 52766 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 54119 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 77298 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 8787 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 126044 سهمیه منطقه 3
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 6774 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 32766 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 144858 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 10370 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 111510 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 47648 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 44833 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 24268 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 65101 سهمیه منطقه 2
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم تجربي :: رتبه 48251 سهمیه منطقه 3
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 33080 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم انساني :: رتبه 10011 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 13076 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 23446 سهمیه منطقه 1
انتخاب رشته :: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :: رتبه 7250 سهمیه منطقه 1

دانشگاه قم
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه علوم و فنون مازندران
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دانشگاه علوم پایه دامغان
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دانشگاه علوم انتظامی ناجا
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه یزد
دانشگاه یاسوج
دانشگاه هنر اصفهان
دانشگاه هرمزگان
دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان
دانشگاه مراغه
دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه مازندران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیّه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارتش
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بقیّةالله
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز (استان فارس)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

جزوه اینترنتی---> زیست شناسی و آزمایشگاه (2)(امتحان نهایی دی ماه 93)
جزوه اینترنتی---> زمین شناسی(امتحان نهایی دی ماه 93)
جزوه اینترنتی---> زبان فارسی (3)(امتحان نهایی دی ماه 93)
جزوه اینترنتی---> شیمی (3)و آزمایشگاه(امتحان نهایی دی ماه 93)
جزوه اینترنتی---> ریاضیات( 3)(امتحان نهایی دی ماه 93)
جزوه اینترنتی---> جبرواحتمال(امتحان نهایی دی ماه 93)
جزوه اینترنتی---> حسابان(امتحان نهایی دی ماه 93)
جزوه اینترنتی---> هندسه (2)(امتحان نهایی دی ماه 93)
جزوه اینترنتی---> فیزیک 3 و آزمایشگاه(امتحان نهایی دی ماه 93)
جزوه اینترنتی---> فیزیک 3 و آزمایشگاه(امتحان نهایی شهریور 93)
جزوه اینترنتی---> فیزیک 3 و آزمایشگاه(امتحان نهایی دی ماه 93)
جزوه اینترنتی---> فیزیک 3 و آزمایشگاه(امتحان نهایی دی ماه 93)
جزوه اینترنتی---> عربی (3)(امتحان نهایی دی ماه 93)
جزوه اینترنتی---> ادبیات فارسی (3)(امتحان نهایی دی ماه 93)
جزوه اینترنتی---> زمین شناسی(امتحان نهایی شهریور 93)
جزوه اینترنتی---> زیست شناسی و آزمایشگاه (2)(امتحان نهایی شهریور 93)
جزوه اینترنتی---> انگلیسی (3)(امتحان نهایی شهریور 93)
جزوه اینترنتی---> زبان فارسی (3)(امتحان نهایی شهریور 93)
جزوه اینترنتی---> شیمی (3)و آزمایشگاه(امتحان نهایی شهریور 93)
جزوه اینترنتی---> جبرواحتمال(امتحان نهایی شهریور 93)
جزوه اینترنتی---> ریاضیات( 3)(امتحان نهایی شهریور 93)
جزوه اینترنتی---> حسابان(امتحان نهایی شهریور 93)
جزوه اینترنتی---> هندسه (2)(امتحان نهایی شهریور 93)
جزوه اینترنتی---> فیزیک 3 و آزمایشگاه(امتحان نهایی شهریور 93 رشته ریاضی)
جزوه اینترنتی---> فیزیک 3 و آزمایشگاه(امتحان نهایی شهریور 93)
جزوه اینترنتی---> دین و زندگی 3(امتحان نهایی شهریور 93)
جزوه اینترنتی---> عربی (3)(امتحان نهایی شهریور 93)
جزوه اینترنتی---> ادبیات فارسی (3)(امتحان نهایی شهریور 93)
جزوه اینترنتی---> زیست شناسی1و2(ژنتیک جمعیت)
جزوه اینترنتی---> زیست شناسی1و2(تغییر و تحول گونه ها)
جزوه اینترنتی---> زیست شناسی1و2(پیدایش وگسترش زندگی)
جزوه اینترنتی---> زیست شناسی1و2(تکنولوژی زیستی )
جزوه اینترنتی---> زیست شناسی1و2(پروتئین سازی)
جزوه اینترنتی---> ریاضیات 1(نامعادلات درجه اول)
جزوه اینترنتی---> ریاضیات 1(معادلات درجه 2)
جزوه اینترنتی---> ریاضیات 1(عبارت های گویا)
جزوه اینترنتی---> ریاضیات 1(نسبت های مثلثاتی)
جزوه اینترنتی---> ریاضیات 1(معادلات درجه اول و معادله ی خط)
جزوه اینترنتی---> ریاضیات 1(عبارت های جبری)
جزوه اینترنتی---> ریاضیات 1(توان رسانی و ریشه گیری)
جزوه اینترنتی---> ریاضیات 1(مجموعه ها)
جزوه اینترنتی---> ریاضیات 1(اعداد و نمادها)
جزوه اینترنتی---> ادبیات فارسی (3)(امتحان نهایی دی ماه 93)
جزوه اینترنتی---> دین و زندگی 3(درس 13 الی 16)
جزوه اینترنتی---> دین و زندگی 3(درس 9 الی 12)
جزوه اینترنتی---> دین و زندگی 3(درس 5 الی 8)
جزوه اینترنتی---> دین و زندگی 3(درس 1 الی 4)
جزوه اینترنتی---> دین و زندگی (2)(درس 13 الی 16)
جزوه اینترنتی---> دین و زندگی (2)(درس 9 الی 12)
جزوه اینترنتی---> دین و زندگی (2)(درس 5 الی 8)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،پیش دانشگاهی،ریاضی فیزیک-حساب دیفرانسیل و انتگرال (جامع)
آزمون آنلاین---> دبستان،سوم،عادی-علوم تجربی(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> دبستان،پنجم،عادی-علوم تجربی(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> دبستان،چهارم،عادی-علوم تجربی(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> دبستان،دوم،عادی-علوم تجربی(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> دبستان،اول،عادی-علوم تجربی(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> دبستان،اول،عادی-ریاضی(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> متوسطه اول،هفتم،عادی-ریاضی(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> متوسطه اول،هشتم،عادی-ریاضی(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> دبستان،ششم،عادی-ریاضی(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> دبستان،سوم،عادی-ریاضی(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،سوم،علوم تجربی-ریاضیات( 3)(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،دوم،عمومی-ریاضیات 2(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،اول،مشترک-ریاضیات 1(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،پیش دانشگاهی،ریاضی فیزیک-حساب دیفرانسیل و انتگرال (کل کتاب)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،پیش دانشگاهی،علوم تجربی-ریاضی عمومی 1و2(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،پیش دانشگاهی،علوم انسانی-ریاضی پایه(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> دبستان،دوم،عادی-ریاضی(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> دبستان،چهارم،عادی-ریاضی(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> دبستان،پنجم،عادی-ریاضی(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،سوم،ریاضی فیزیک-حسابان(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> دبستان،دوم،عادی-ریاضی(کل کتاب)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،دوم،علوم تجربی-زیست شناسی و آزمایشگاه (1)(تنفس در جانداران)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،سوم،علوم انسانی-زبان فارسی (3)(درس سوم : مطابقت نهاد و فعل - گروه فعلي)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،سوم،علوم انسانی-ادبیات فارسی (3)(درس سوم- املا ، معني و آرايه ادبي )
آزمون آنلاین---> دبیرستان،اول،مشترک-فىزىک (1)وآزماىشگاه(فصل چهارم - بازتاب نور )
آزمون آنلاین---> دبیرستان،اول،مشترک-عربی 1(درس اول- قواعد (عدد و جنس اسم))
آزمون آنلاین---> دبیرستان،اول،مشترک-ریاضیات 1(اعداد حقيقي)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،سوم،عمومی-زبان فارسی (3)(درس دوم- سري اول)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،سوم،عمومی-ادبیات فارسی (3)(درس دوم - رزم رستم و اسفنديار (املا لغت معني))
آزمون آنلاین---> دبیرستان،سوم،عمومی-عربی (3)(درس اول - درك مطلب و تجزيه تركيب)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،دوم،عمومی-عربی (2)(ترجمه درس دوم )
آزمون آنلاین---> دبیرستان،دوم،عمومی-فیزیک(2) وآزماىشگاه(جمع كميتهاي برداري)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،دوم،عمومی-ریاضیات 2(دنباله هندسي سري اول )
آزمون آنلاین---> دبیرستان،پیش دانشگاهی،علوم انسانی-جغرافیا3(جغرافيا چيست؟ - سيستم چيست؟)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،پیش دانشگاهی،علوم تجربی-علوم زمین1و2(اثبات كروي بودن زمين)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،پیش دانشگاهی،علوم انسانی-ریاضی پایه(درك شهودي و استدلال تمثيلي)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،پیش دانشگاهی،علوم انسانی-ادبیات فارسی(درس دوم - قواعد قافيه)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،پیش دانشگاهی،علوم تجربی-زیست شناسی1و2(پروتئين سازي سري دوم)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،پیش دانشگاهی،ریاضی فیزیک-ریاضیات گسسته(آشنايي با گرافها)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،پیش دانشگاهی،ریاضی فیزیک-حساب دیفرانسیل و انتگرال (ويژگي‌هاي اعداد حقيقي)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،پیش دانشگاهی،ریاضی فیزیک-هندسه تحلیلی و جبر خطی(فصل اول - معرفي فضاي سه بعدي)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،پیش دانشگاهی،عمومی-فیزیک پیش دانشگاهی(حركت در يك بعد سري دوم)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،پیش دانشگاهی،عمومی-دین و زندگی(درس دوم- يگانه بي همتا)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،پیش دانشگاهی،عمومی-زبان و ادبیّات فارسی(درس دوم)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،سوم،علوم تجربی-زیست شناسی و آزمایشگاه (2)(دفاع غير اختصاصي(پوست - التهاب و پاسخ دمايي))
آزمون آنلاین---> دبیرستان،سوم،عمومی-فیزیک 3 و آزمایشگاه(فرآيندهاي ترموديناميكي)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،سوم،ریاضی فیزیک-هندسه (2)(استدلال استقرايي سري اول)
آزمون آنلاین---> دبیرستان،سوم،ریاضی فیزیک-جبرواحتمال(استدلال قياسي - استدلال استقرايي- استقراي رياضي )
آزمون آنلاین---> دبیرستان،سوم،ریاضی فیزیک-حسابان(مجموع جملات دنباله‌هاي حسابي و هندسي سري دوم)